روز های خاکستری

۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۵:۲۳ | 56 | 00:16:46

لبخند میزنه. میگه با وجود اینکه امروز دقیقا وارد پنج سال شد که توى کُما بود، خوشحالم که دستگاه ها رو نکشیدیم. امیدوارم حافظه ش هم درست کار کنه... Anathema - Flying

توضیحات در مورد روز های خاکستری

لبخند میزنه. میگه با وجود اینکه امروز دقیقا وارد پنج سال شد که توى کُما بود، خوشحالم که دستگاه ها رو نکشیدیم. امیدوارم حافظه ش هم درست کار کنه...

Anathema - Flying

نظر خود را در مورد روز های خاکستری بنویسید.
captcha
نظرات در مورد روز های خاکستری